การใช้งานของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยและตัวบ่งชี้ทางเคมีที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำ H2O2
 • ความเข้มข้นของตัวแทน (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)
 • คุณภาพการทำให้กลายเป็นไอ
 • อุณหภูมิของห้องทำความสะอาด / ความแห้งกร้านของเครื่องมือที่โหลด
 • วิธีการบรรจุ
 • วิธีการโหลด ชุดทดสอบประสิทธิภาพการกระจายตัวของ H2O2 Lumen สามารถทดสอบที่ความยาว 1 ถึง 3 เมตร หรือ ทด สอบด้วย Biological Indicator

• 60 pcs of Class 5 Chemical Indicator
• 1 ea of Lumen load [I.D.1mm x (L1m X 2ea)]

  ผลิตตามมาตรฐาน : IOS11140