การใช้งานของผลิตภัณฑ์

  ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิด Tyvek Type 5

• ผลิตจากกระดาษ Tyvek Medical Grade
• มี Indicator Type 1 type 5
• มีความยาวทั้งหมด 80 เมตร

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO 9001 | ISO 13485 | CE Mark