ส่วนผสมสารเคมีประกอบด้วย

  BACILLUS THURINGIENSIS 10,000 ITU/mg.(15% w/w) หรือเทียบเท่า 1,500 ITU/mg เป็นจุลินทรีย์ชนิดเม็ด ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก คุณลักษณะค่าความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ 1,500 ITU/mg product เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ด ขนาดเม็ดละ 1 กรัม เป็นจุลินทรีย์ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และแมลงทั่วไป เมื่อใส่ในน้ำแล้ว น้ำไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่มีฝ้าเกาะอยู่บนพื้นผิวน้ำ สามารถแตกตัวและละลายน้ำได้ดี และไม่เกิดฟอง

  ภายในเซลล์ของแบคทีเรีย ( B.t.i ) มีผลึกโปรตีน ที่มีสารพิษ ( TOXIN) โดยลูกน้ำกินแบคทีเรียเข้าไป อยู่ในกระเพาะอาหารของลูกน้ำ ที่มีสภาพเป็นด่าง เมื่อเอ็นไซม์ออกมาย่อย POLYPEPTIDES ที่เป็นองค์ประกอบของผลึกโปรตีนนี้ทำให้เยื่อบุทางเดินอาหารถูกทำลายลง ทำให้สิ่งที่อยู่ในทางเดินอาหารผ่านเข้าสู่กระแสโลหิต และน้ำเหลือง เป็นเหตุให้ลูกน้ำตายอย่างรวดเร็ว

• น้ำหนักสุทธิ์ 100 กรัม บรรจุ 100 เม็ด

  องค์การอนามัยโลก ( WHO ) รับรองว่าเป็นแบคทีเรียที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสิ่งแวดล้อมสามารถใช้กำจัดลูกนำ้ยุงลายในน้ำดื่ม และน้ำใช้ได้ดี ค่าความเป็นพิษที่ปลอดภัยเท่ากับ LD50 = 30,000 ml/kg/bw.