ส่วนผสมสารเคมีประกอบด้วย

  Alcohol 68.5%, Chlorhexidine gluconate,
  Alkyl benzyl dimethyl ammonium,Sodium pyrithione,
  Triclosan, Triethanolamine Acrylates,
  C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer

  แอลกอฮอลล์เจลใสใช้สำหรับล้ำงมือฆ่าชื้อ ชนิดไม่ใช้น้ำล้ำงออก สูตรผสมสำรฆ่ำเชื้อ เพิ่มประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น ด้วยสำรฆ่ำเชื้อประสิทธิ์ภำพสูง Alkyl benzyl dimethyl ammonium และ Sodium Pyrithione นอกจำกนี้ยังมีสำรยืดระยะเวลำกำรฆ่ำเชื้อ Chlorhexidine gluconate ทำให้ Punz Punz hand gel มีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อครอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรำ และเชื้อไวรัส รวมถึงโรคมือเท้ำปำก ท้องร่วง ไข้หวัด ได้ Punz Punz hand gel ยังเน้นควำมปลอดภัยไม่ทำให้เกิดกำรระคำยเคือง มีกลิ่นหอม เนื้อเจลแห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ผสม Moisturizer วิตำมินเอ และวิตำมินอี ในรูปเม็ดบีตส์ละลำยเร็ว สำมำรถใช้ได้บ่อยครั้งตำมต้องกำรด้วย

• ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร พร้อมหัวปั้ม

  ผลิตตามมาตรฐาน : ISO9001